Bij de open­ing van het Joep Lange Insti­tu­ut wer­den de gen­odig­den onthaald door man­nen van het PrEP­nu-acti­eteam. Zij herin­ner­den bezoek­ers eraan dat weten­schap­per en activist Joep Lange een groot pleit­be­zorg­er was van PrEP. ‘Laat deze pre­ven­tiemeth­ode niet onbe­nut,’ propageerde Lange in 2011 in een inter­view in Schor­er Mag­a­zine, ‘Iemand moet die kar gaan trekken.’ De gas­ten kre­gen een PrEP­nu-but­ton uit­gereikt en een vis­itekaart­je met de oproep de peti­tie te tekenen.

Waar tij­dens de feestelijke open­ing in het Ams­ter­damse Con­cert­ge­bouw PrEP een weliswaar genoemd maar onder­be­licht onder­w­erp bleef, zorgde deze actie ervoor dat er toch veel over werd gespro­ken. Veel bezoek­ers gaven er tij­dens de recep­tie blijk van het roerend eens te zijn met deze eerste ludieke actie van PrEPnu. 

Ongeduldig opti­misme
De bijeenkomst in het Con­cert­ge­bouw stond vooral in het teken van Joep Lange’s grote beteke­nis voor de aids­be­stri­jd­ing in ontwik­kel­ings­lan­den. Veel sprek­ers bracht­en in herin­ner­ing hoeveel tegen­spraak hij te ver­duren had gekre­gen, voor­dat hij voor elka­ar kreeg wat nie­mand voor mogelijk hield: miljoe­nen mensen­levens red­den onder de aller­arm­sten. Joep Lange werd gekarak­teriseerd als ‘ongeduldige opti­mist’ en ver­schei­dene sprek­ers citeer­den dan ook maar al te graag zijn intussen leg­en­darische ‘fuck the pes­simists!’.

Last updated 31/12/2016