Min­is­ter Schip­pers heeft de vra­gen van D66-kamer­lid Pia Dijk­stra over PrEP van een uiter­mate onbevredi­gend antwo­ord voorzien. Vooral de med­edel­ing dat zij geen uit­sprak­en kan doen over de vei­ligheid en effec­tiviteit van Tru­va­da als pro­fy­laxe ‘zolang het mid­del nog in het reg­is­trati­etra­ject bij de EMA zit’ is velen in het ver­keerde keel­gat geschoten. Zo’n uit­spraak getu­igt van bij­zon­der weinig ambitie en is gezien het over­weldigende weten­schap­pelijk bewi­js gerust bizar en achter­haald te noemen.

Ook bij het Aids Fonds, Soa Aids Ned­er­land, COC Ned­er­land, de Hiv Verenig­ing Ned­er­land en de Ned­er­landse Verenig­ing van Hiv-behan­de­laren zijn de antwo­or­den van Min­is­ter Schip­pers met ver­bi­js­ter­ing ont­van­gen. De organ­isaties lat­en in een geza­men­lijke verk­lar­ing weten verder uit­s­tel van de beschik­baarstelling van PrEP even onbe­gri­jpelijk als onver­ant­wo­ord te vinden.

Zij vra­gen van de min­is­ter een veel ambitieuzere houd­ing inza­ke de intro­duc­tie van PrEP. Op de brief aan de min­is­ter waarin de organ­isaties onlangs pleit­ten voor onver­wi­jlde beschik­baarstelling van PrEP hopen ze in elk geval een min­der vri­jbli­jvend antwo­ord te krijgen.

Teken hier de PrEP­nu-peti­tie voor de beschik­baarheid van PrEP — nu nog hard­er nodig!

Last updated 31/12/2016