Onze eerder dit jaar ges­tarte peti­tie voor beschik­baarstelling van de hiv-pre­ven­tiepil PrEP in Ned­er­land is nu door 1.000 per­so­n­en ondertek­end. In de peti­tie vra­gen we min­is­ter Schip­pers van Volks­ge­zond­heid met klem maa­trege­len te nemen die toe­gang tot PrEP mogelijk en betaal­baar mak­en voor iedereen die het nodig heeft.

Het sym­bol­is­che getal 1.000

1.000 ondertekenin­gen. Heel mooi, maar het getal heeft ook sym­bol­is­che beteke­nis: het is even­veel als het aan­tal mensen dat in Ned­er­land jaar in jaar uit hiv oploopt. Hiv-infec­ties die in feite onn­odig zijn, omdat we die kun­nen voorkomen met PrEP.

PrEP­nu-acties gaan door

We zijn deze actiegroep begonnen omdat ons geduld opraak­te. Er was maar weinig ken­nis over PrEP in onze gemeen­schap en er leek nog min­der draagvlak te bestaan om PrEP in Ned­er­land beschik­baar te kri­j­gen, dat moest veran­deren. Zek­er na de bij­zon­der teleurstel­lende antwo­or­den van Min­is­ter Schip­pers op kamervra­gen van D66 is het duidelijk dat we meer druk zullen moeten uitoefenen.

Wij gaan door tot­dat PrEP beschik­baar is voor iedereen in Ned­er­land die het nodig heeft. En tot­dat iedereen voor zichzelf heeft kun­nen uit­mak­en of hij al dan niet tot die groep behoort.

Op naar de 1.500 ste­un­be­tuigin­gen: teken en deel de PrEP­nu-peti­tie – het bli­jft hard nodig!

Last updated 31/12/2016