Vanaf van­daag vin­dt een maand lang een groot Europees onder­zoek plaats naar de behoefte aan PrEP en de mening over PrEP in de LGTB-gemeen­schap. ‘Flash! PrEP in Europe’ is een enquête die in Ned­er­land en 11 andere Europese lan­den wordt gehouden.

Hoe meer mensen eraan mee­doen, hoe beter. Deze studie moet straks een goed beeld geven van de Europese noodza­ak voor PrEP en van het aan­tal mensen dat nu al ooit PrEP gebruikt in studie­ver­band, zoals AMPrEP, of op een andere manier. Bijvoor­beeld door het zelf te kopen, online of in het buiten­land, of op de zwarte markt.

Het onder­zoek is nodig om erachter te komen welke achter­gron­den en motieven een rol spe­len om PrEP al dan niet te willen gebruiken en of sek­sueel (risi­co-) gedrag daar een rol bij speelt.

De enquête kan tot 15 juli 2016 wor­den inge­vuld, in het Ned­er­lands of in het Engels.

(De Ned­er­lands part­ners van dit project zijn de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en Soa Aids Ned­er­land namens de werk­groep PrE­PARED.)

Last updated 31/12/2016