Hiv-medici­j­nen zijn niet alleen van lev­ens­be­lang als je hiv hebt, maar als je ze goed inneemt kun je het virus ook niet meer sek­sueel doorgeven aan je sekspart­ner, zelfs al gebruik je geen con­dooms bij het neuken.

Deze gun­stige con­clusie valt te trekken uit de nog lopende grote Europese PART­NER-studie onder zo’n 900 het­ero- en homosek­suele stellen, waar­van de ene part­ner hiv heeft en de andere niet. De hiv-posi­tieve per­so­n­en in het onder­zoek zijn zo goed ingesteld op hun hiv-med­icatie, dat het virus niet meer te vin­den is in bloed en sper­ma of vagi­naal vocht. Hier­door bleven hun part­ners vrij van hiv-infec­tie: geen van hen liep hiv op bin­nen de relatie.

De onder­zoek­ers pub­liceer­den hun con­clusies deze week. Gemid­deld wer­den de deel­ne­mende stellen zo’n vijf­tien maan­den maan­den gevol­gd. Ze gebruik­ten geen of niet alti­jd con­dooms als ze seks hadden.

Eerder toonde de START-studie al aan dat voor je eigen gezond­heid het best is dat je zo snel mogelijk weet of je hiv hebt en dan meteen hiv-rem­mers gaat slikken. De PART­NER-studie geeft nog een extra motief voor op tijd testen en behan­de­len: je kunt het virus nu niet meer doorgeven. Laat je dus sowieso op tijd testen.

Maak PrEP hét sym­bool van #Pride2016 – Teken onze peti­tie voor PrEP NU!

Last updated 31/12/2016