Van­daag heeft het Europees Geneesmid­de­len­bu­reau (EMA) Tru­va­da goedgekeurd als hiv-pre­ven­tiemid­del (PrEP). De min­is­ter van Volks­ge­zond­heid moet nu in actie komen op PrEP ook in Ned­er­land beschik­baar te stellen.

 

Europese reg­is­tratie

Het EMA is het bureau dat voor de gehele Europese Unie de toe­lat­ing van nieuwe medici­j­nen reg­uleert. In het geval van Tru­va­da is geen sprake van een nieuw medici­jn, maar om een nieuwe vorm van gebruik als pre­ven­tiemid­del, en daar­voor was een nieuwe reg­is­tratie nodig. Het besluit van het EMA komt eerder dan verwacht, de pro­ce­dure nam een half jaar in beslag. Het bureau baseert zijn besliss­ing op twee stud­ies die de effec­tiviteit van Tru­va­da om hiv-infec­ties te voorkomen onom­stotelijk vast hebben gesteld.

Ned­er­land

Dat het pre­ven­tieve gebruik van Tru­va­da nu goedgekeurd is door het EMA betekent dat PrEP in alle lid­stat­en van de Europese Unie beschik­baar gesteld kan wor­den. Hoe dat pre­cies gebeurt en of PrEP ver­goed wordt beslis­sen de indi­vidu­ele lid­stat­en zelf. In Ned­er­land is de min­is­ter van Volks­ge­zond­heid, Edith Schip­pers, hier­voor ver­ant­wo­ordelijk. In reac­tie op Kamervra­gen over het beschik­baar stellen van PrEP in Ned­er­land stelde zij zich de afgelopen maan­den echter afwach­t­end op. Inmid­dels kan de min­is­ter zich echter niet meer ver­schuilen achter het ont­breken van een EMA-registratie.

PrEP NU!

In reac­tie op de besliss­ing van het EMA pleit­en de belangenor­gan­isaties Aids Fonds – Soa Aids Ned­er­land, COC Ned­er­land, Hiv Verenig­ing Ned­er­land en de Ned­er­landse Verenig­ing vn Hiv Behan­de­laren ervoor om PrEP onmid­del­lijk beschik­baar te stellen in Ned­er­land. “Het is cru­ci­aal dat de min­is­ter nu niet langer aarzelt en geen tijd ver­li­est in de stri­jd tegen hiv. Jaar­lijks vin­den duizend nieuwe hiv-infec­ties plaats in Ned­er­land. Door PrEP snel toe te voe­gen aan het bestaande hiv-pre­ven­tiepakket kan de min­is­ter een groot deel van deze infec­ties voorkomen” stellen de organ­isaties tegen­over De Telegraaf.

Ook PrEP­NU vin­dt dat de min­is­ter in actie moet komen. Nu de Europese reg­is­tratie rond is heeft de min­is­ter geen excus­es meer om nog langer te wacht­en. Een besluit over het invo­eren van PrEP in Ned­er­land op de lange baan schuiv­en zou totaal onver­ant­wo­ord en vol­strekt onn­odig zijn.

PrEP­NU roept daarom iedereen op om de min­is­ter van Volks­ge­zond­heid te lat­en weten dat PrEP snel beschik­baar moet komen in Ned­er­land en de PrEP­ti­tie te ondertekenen.

Last updated 02/01/2017