Iedereen in Ned­er­land die baat kan hebben bij PrEP moet het kun­nen kri­j­gen, op een betrouw­bare en laag­drem­pelige manier, aldus Pieter Claeys, die gis­teren een Pride Talk hield gewi­jd aan PrEP. PrEP toevoe­gen aan de hiv-pre­ven­tie is nodig om de Ned­er­landse hiv-epi­demie te kun­nen stoppen.

 

In de Shake­speare Club van het COC hield Pieter Claeys namens PrEP­nu een gloed­vol plei­dooi voor een krachtig draagvlak voor PrEP in de gay com­mu­ni­ty en daar­buiten. Hoog­ste tijd dat poli­tiek Den Haag luis­tert naar de oproep vanu­it de LHBTQ-com­mu­ni­ty om PrEP onver­wi­jld beschik­baar te mak­en voor mensen die zichzelf en anderen op een ver­standi­ge, ver­ant­wo­ordelijke en zelf­be­wuste willen bescher­men tegen hiv. In die ambitie wordt PrEP­nu ges­te­und door de Ned­er­landse hiv-behan­de­laars en belangenor­gan­isaties zoals het COC, het Aids Fonds, de Hiv Verenig­ing. Die drin­gen er al lan­gere tijd bij de Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid op aan om de intro­duc­tie van PrEP niet langer uit te stellen.

Hoeveel hiv-infec­ties moeten er nog bijkomen voor PrEP een legi­t­iem wapen wordt in onze stri­jd tegen de hiv-epi­demie die onze com­mu­ni­ty al veel te lang in haar greep houdt?’ vroeg Pieter Claeys zich af. ‘Pro­fes­sion­als schat­ten dat ten­min­ste 300 van de jaar­lijkse 1.000 infec­ties ver­me­den kun­nen kun­nen wor­den. Dat is een derde. Dat is winst. Min­der gevallen van hiv, dat is waar het om gaat!’

We willen PrEP, we willen PrEP NU… maar wat we daar vooral mee willen is een einde mak­en aan de hiv-epi­demie in Ned­er­land,’ zo besloot PrEPnu’s Pride Talk, die ook live te zien was via Face­book, ‘en daar hebben we jul­lie ste­un voor nodig. Teken en deel daarom onze peti­tie.’

Last updated 31/12/2016