PrEP invo­eren in Ned­er­land is een kosten­ef­fec­tieve maa­tregel. Als de pri­js ervan zakt is het zelfs kostenbe­sparend. Dit hebben Ned­er­landse onder­zoek­ers van het Eras­mus MC en het AMC aange­toond. Ze pub­liceren hun bevin­din­gen van­daag in het gerenom­meerde weten­schap­pelijk tijd­schrift Lancet Infec­tious Dis­eases — bewi­jsvo­er­ing die de Min­is­ter van Volks­ge­zond­heid als muziek in de oren moet klinken.

 

PrEP — een slimme investering

Sinds kort kan elke arts in Europa PrEP voorschri­jven, maar die wordt in Ned­er­land nog niet ver­goed. De kosten zijn hoog: 7.400 euro per per­soon per jaar bij dagelijks gebruik. PrEP kan ook veilig ‘peri­odiek’ wor­den genomen: enkele uren voor­dat iemand seks heeft en enkele dagen erna. De kosten komen dan een stuk lager uit, op ongeveer 3.850 euro per jaar. Voor de meeste mensen is dat nog steeds veel te hoog. Bij een kos­ten­dal­ing van 40 pro­cent wordt PrEP kostenbe­sparend, berek­enden de wetenschappers.

Met iedere voorkomen infec­tie voorkomen we een lev­enslange hiv-behan­del­ing van zo’n 500.000 euro,” legt onder­zoek­er David van de Vijver van de afdel­ing Virolo­gie van het Eras­mus MC uit. En PrEP kan de komende tien jaar tussen de 1.000 en 2.500 nieuwe hiv-infec­ties voorkomen.

Jaar­lijks vin­den er meer dan duizend nieuwe hiv-infec­ties plaats in Ned­er­land. Cir­ca 70 pro­cent van deze infec­ties vin­dt plaats onder man­nen die sek­sueel con­tact hebben met man­nen. In de meeste gevallen gebeurt dat voor­dat mensen zelf weten dat ze hiv hebben. Gebruik­ers van PrEP bescher­men niet alleen zichzelf tegen een infec­tie met hiv, maar ook de part­ners met wie ze seks hebben.

 

Nu door­pakken

Niets staat een posi­tief besluit over de ver­goed­ing van PrEP nog in de weg, con­clud­eren het Aids Fonds en Soa Aids Ned­er­land. Min­is­ter Schip­pers kan op grond van deze studie nog voor het einde van 2016 door­pakken, vin­den bei­de organ­isaties. Verdere ver­trag­ing noe­men ze onn­odig en onver­ant­wo­ordelijk. ‘Iedere maand langer wacht­en betekent vele nieuwe hiv-infec­ties, die makke­lijk voorkomen had­den kun­nen wor­den. Dat moet stop­pen,’ aldus Aids Fonds-directeur Louise van Deth.

 

Op vri­jdag 30 sep­tem­ber organ­is­eren het Aids Fonds en Soa Aids Ned­er­land samen met het COC en WINQ een debatavond over PrEP. Kaarten gratis te bestellen via De Balie.

Last updated 31/12/2016