“Cheers mate! We’ll take our health in our own hands.” Met deze opgewekt bru­tale slo­gan intro­duceerde zich vorige week ineens een nieuwe onbek­ende groep PrEP-activis­ten. Deze groep ‘activis­tis­che gezond­hei­dswerk­ers uit Ned­er­land’ bedi­ent zich van de mil­i­tante naam PrEP Tac­ti­cal Unit (PTU).

Met deze actie is, naast PrEP­nu vanu­it de com­mu­ni­ty, nu ook in de zorg­sec­tor een groep PrEP-activis­ten opgestaan.

Des­gevraagd laat een woord­vo­erder van de groep per mail weten hoe een vier­tal per­so­n­en werkza­am in de zorg dit onge­bruike­lijke ini­ti­atief nam: ‘Weke­lijks kri­jgt een van ons wel te mak­en met een nieuwe hiv-patiënt, die graag PrEP had gehad om dit te voorkomen. De over­heid heeft ze gewoon lat­en zit­ten. Zolang de over­heid PrEP niet beschik­baar maakt moedi­gen wij de mensen aan om zelf ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen. We vertellen ze hoe dat kan, waar ze wél terecht kun­nen en wat ze dan in de gat­en moeten houden.’

De web­site PTU.nu geeft  infor­matie en advies aan mensen die op eigen hout­je besluiten PrEP te gaan gebruiken. Daar­naast is PTU actief op Twitter.

Vergeet niet de PrEP­nu-peti­tie te teke­nen voor een betaal­bare legale PrEP-voorzien­ing in Nederland

Last updated 31/12/2016