Aanstaande zater­dag 11 maart gaat tij­dens de Roze Filmda­gen de pakkende doc­u­men­taire PrEP&Me in pre­mière. Doc­u­men­taire­mak­er Tim Dekkers vol­gde een jaar lang drie homosek­suele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Ams­ter­damse H‑TEAM en de GGD Ams­ter­dam. Is de hiv-pre­ven­tiepil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­demie tot stil­stand brengt? Of zet PrEP juist aan tot een toe­name van sek­suele risico’s onder homo’s?

Tim Dekkers, die in de jaren ‘80 en ‘90 zelf vrien­den ver­loor aan aids, verkent in zijn film PrEP&Me de con­tro­verse bin­nen de homoge­meen­schap ron­dom de intro­duc­tie van PrEP. Die is in Ned­er­land volledig gestag­neerd. Slechts 376 mensen kri­j­gen vol­waardi­ge PrEP-zorg, namelijk de gelukki­gen die zijn ingeloot in de Ams­ter­damse AMPrEP-studie. Drie van hen leren we beter ken­nen in Dekkers’ film: Justin van 24, Dirk van 35 en Her­man van 68. Het gebruik van PrEP heeft hun lev­en ingri­jpend beïn­vloed. Ook tegen­standers van PrEP laat Dekkers aan het woord. Zij vin­den bijvoor­beeld dat een sek­sleven ook met cre­ativiteit en con­dooms vol­doen­ing kan geven, of zijn bang voor het over­bo­ord gooien van de ver­wor­ven­heden van de bestaande hiv-preventie.

Seks zon­der angst voor hiv 

D66-par­lemen­tar­iër Pia Dijk­stra bek­lem­toont in de film het recht dat iedereen heeft op een sek­sleven zon­der vrees voor hiv. Dat is ook wat uit de per­soon­lijke ver­halen spreekt: de ver­adem­ing ein­delijk bevri­jd te zijn van die alti­jd aan­wezige angst. Ook oud-min­is­ter van volks­ge­zond­heid Hedy d’Ancona (PvdA) blijkt een groot pleit­be­zorg­er van toe­ganke­lijke beschik­baarheid van PrEP. Zij vero­ordeelt de starre weiger­ing van haar opvol­ger Edith Schip­pers en maakt een vergelijk­ing met de maatschap­pelijke onrust rond de intro­duc­tie van de pil in de jaren ’60.

Ook Tim Dekkers geeft af op Schip­pers, net als veel deskundi­gen die hij in zijn film aan het woord laat: ‘Ned­er­land treuzelt met de brede beschik­baarstelling van PrEP,’ vin­dt hij. ‘De regering wil een advies van de Gezond­hei­d­sraad afwacht­en en dat kan tot medio 2018 duren. Dat is doo­d­zonde. Elk jaar rak­en zo’n duizend nieuwe mensen geïn­fecteerd met hiv. PrEP kan veel van die infec­ties voorkomen.’

Roze Film-pre­mière met Aid­fonds-debat na afloop

Na afloop van de pre­mière op zater­dag 11 maart in het West­er­gasthe­ater (15.00 uur) organ­iseert het Aids­fonds een debat over PrEP. De doc­u­men­taire is ook maanda­gavond 13 maart (19.30 uur) en op zonda­gavond 19 maart (21.45 uur) te zien in bioscoop Het Ketel­huis , de thuis­ba­sis van de Roze Filmda­gen.

PrEP&ME is gemaakt met sub­si­die van het Aids­fonds en de Sticht­ing Vrien­den van de Hiv Vereniging.

Last updated 07/03/2017