VWS-Min­is­ter Schip­pers weigert na te denken over PrEP, tot­dat de Gezond­hei­d­sraad met een advies hierover komt.

Dat antwo­ordt zij op Kamervra­gen van D66. Het advies van de Gezond­hei­d­sraad over PrEP komt naar verwacht­ing op zijn vroegst in maart 2018. Ter­wi­jl steeds meer gezond­hei­dsmin­is­ters in andere lan­den wel bereid zijn om met PrEP de hiv-pre­ven­tie te opti­malis­eren, geeft hun Ned­er­landse col­le­ga keer op keer niet thuis. Belangenor­gan­isaties hebben de min­is­ter­iële antwo­or­den met ver­bi­js­ter­ing gelezen.

 

Stig­ma­tis­erend beleid

Schip­pers stelt in haar brief dat per­so­n­en uit de risicogroepen ‘gebruik kun­nen mak­en van con­dooms. Die zijn betaal­baar, effec­tief en bescher­men ook tegen andere soa’s.’
‘Die kortzichtigheid maakt me kwaad,’ aldus een van de ini­ti­atiefne­mers van PrEP­nu. ‘We zullen nu nog hard­er pro­moten dat mensen zelf informeel PrEP gaan gebruiken. Wij zullen ze daar­bij begelei­den. Edith Schip­pers zal de geschiede­nis ingaan als de min­is­ter die weigerde de Ned­er­landse hiv-pre­ven­tie serieus te nemen. Onder haar oppor­tunis­tis­che bewind zijn duizen­den Ned­er­lan­ders onn­odig met hiv geïnfecteerd!’

 

PrEP­nu bij instal­latie Com­missie PrEP Gezondheidsraad

De antwo­or­den van Min­is­ter Schip­pers kwa­men op de dag dat de Gezond­hei­d­sraad de Com­missie PrEP installeerde. Behalve het Aids­fonds, het COC en de Hiv Verenig­ing was PrEP­nu daar­bij uitgen­odigd om de com­missie te informeren over wat er alle­maal speelt in Ned­er­land m.b.t. PrEP en ruimhar­tige beschik­baarheid ervan te bepleit­en. Stuk voor stuk dron­gen de gen­odig­den er bij de com­missie op aan haast te mak­en met het for­muleren van een posi­tief advies. De med­edel­ing dat zo’n advies er pas in het voor­jaar van 2018 kan komen lei­d­de bij de uitgen­odigde par­ti­jen tot verslagenheid.

PrEP is inmid­dels wel beschik­baar in o.a. de Verenigde Stat­en, Thai­land, Zuid-Afri­ka, Kenya, Noor­we­gen, Schot­land, Bel­gië, Por­tu­gal en Brazilië.

 

Doe-het-zelf PrEP

Infor­matie over het veilig aan­schaf­fen en gebruik van PrEP is te vin­den in FAQ 4 op PrEPnu.nl

 

Lees ook: Min­is­ter Schip­pers: geen PrEP (via aidsfonds)

Last updated 27/06/2017