Don­derdag 13 juli om 09:00 uur buigt de Ams­ter­damse gemeen­ter­aad zich over PrEP! Gaat de raad extra bud­get beschik­baar mak­en voor de GGD om PrEP-gebruik­ers fat­soen­lijk te begelei­den? Bij de raadsver­gader­ing kri­jg je als betrokken burg­er spreekrecht. PrEP­nu gaat van dit recht gebruik maken.

Wat vind jij?

Veel Ams­ter­dammers gebruiken gener­ieke PrEP, vaak zon­der enige medis­che con­t­role. Daar zit­ten flinke risico’s aan vast. Een risi­co is bijvoor­beeld het ontstaan van resistent hiv-virus door onzorgvuldig gebruik. Of risi­co op hiv of nier­prob­le­men. Het is voor PrEP-gebruik super­be­lan­grijk dat con­troles goed en regel­matig wor­den uit­gevo­erd. Met extra bud­get kan de GGD naast de gebruike­lijke soa-zorg PrEP-gebruik­ers ook regel­matig testen op hepati­tis C en hun nierfunctie.

Kom alle­maal naar het stadhuis

Als jij dit ook belan­grijk vin­dt, kom dan naar het stad­huis en laat je stem horen!

9 uur is vroeg, maar nooit te vroeg voor PrEP!

Locatie: BOEKMANZAAL, STADHUIS

Lees voor uit­ge­brei­de infor­matie over ver­ant­wo­ord en veilig PrEP-gebruik FAQ 4 op PrEPnu.nl

Last updated 06/07/2017