De onlangs begonnen con­cur­ren­tiestri­jd op de Ned­er­landse PrEP-markt heeft geleid tot een verdere dal­ing van de pri­js. Ook het bedri­jf Cen­tra­farm biedt nu gener­ieke PrEP aan, voor €47,95 (inclusief btw, exclusief aflev­erkosten apothek­er). De cliënt betaalt in de apotheek voor dit prod­uct zo’n €54 per maand.


Deze ontwik­kel­ing brengt PrEP voor veel mensen bin­nen hand­bereik. Op dok­ter­sre­cept kun­nen ze bij elke apotheek in Ned­er­land terecht. Belan­grijk is wel dat de arts uit­drukke­lijk op het recept ver­meldt: ’tenofovir/emtricitabine van Cen­tra­farm’. Zon­der de uit­drukke­lijke ver­meld­ing van de lever­anci­er is de kans groot dat een duur­dere vari­ant wordt meegegeven.


PrEP­nu-doe­len nog niet bereikt
Hoewel PrEP­nu deze ontwik­kel­ing met vreugde gadeslaat, zijn we nog lang niet klaar. Een van onze vri­jwilligers verzuchtte: “Goh, door winst gedreven far­ma­ceuten hebben tot nu toe meer gedaan voor de toe­ganke­lijkheid van PrEP dan de Ned­er­landse politiek.”


En inder­daad, nog steeds zijn we ver­bol­gen over de wijze waarop de poli­tiek en met name de VVD een fat­soen­lijke beschik­baarheid van PrEP con­se­quent is bli­jven saboteren. Het wacht­en is nu op het advies van de Gezond­hei­d­sraad, die daar naar verwacht­ing in maart ein­delijk mee komt. En dan is het nog maar de vraag of PrEP zal wor­den opgenomen in de basis-zorgverzek­er­ing. En pre­cies dat is nodig om PrEP voor iedereen gelijke­lijk beschik­baar te mak­en, op een veilige en ver­ant­wo­orde manier.

Last updated 11/01/2018