Gezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgent

Van­daag adviseert de Gezond­hei­d­sraad min­is­ter Bru­ins voor Medis­che Zorg en Sport om PrEP te ver­strekken aan mensen die een groot risi­co lopen op een hiv-infec­tie. De Com­missie PrEP raadt de min­is­ter aan om PrEP in te voeren in een pro­gram­ma dat zorgvuldige medis­che begelei­d­ing kop­pelt aan PrEP-ver­strekking en noemt dit urgent.


In een zorgvuldig afge­wogen rap­port con­cludeert de Gezond­hei­d­sraad dat de over­heid een rol heeft in het aan­bieden van PrEP aan risicogroepen. PrEP biedt vol­gens de Com­missie PrEP een goede kans om het aan­tal nieuwe hiv-infec­ties onder de hoogrisicogroep van MSM te ver­min­deren. MSM vor­men ‘in zekere zin een kwets­bare groep, omdat hiv en aids nog steeds omgeven zijn met een stig­ma. PrEP bevordert dat mensen die risi­co lopen op hiv zelf de ver­ant­wo­ordelijkheid kun­nen nemen om zich te kun­nen bescher­men (zon­der dat daar­bij instem­ming van een part­ner nodig is,’ meent de commissie.Effecten monitoren en evalueren

Omdat niet goed te voor­spellen valt in welke mate PrEP pre­cies aan de pre­ven­tie van hiv zal bij­dra­gen, adviseert de com­missie om het langeter­mi­jn­ef­fect van PrEP zorgvuldig te mon­i­toren. Ze benoemt hier­voor een zestal spec­i­fieke aandachtspunten:

 • De beschik­baarheid van PrEP en het bereik van hoogrisicogroepen op lan­delijk niveau
 • Het effect op het aan­tal nieuwe hiv-diagnoses
 • De vraag naar PrEP bin­nen en buiten de hoogrisicogroep
 • Ther­a­pi­etrouw en daarmee direct ver­band houdend: de effectiviteit
 • Veran­derin­gen in risicoge­drag en aan­tal soa’s
 • Het ontstaan van resistentie


 • De Com­missie PrEP van de Gezond­hei­d­sraad raadt de min­is­ter aan om de effecten van PrEP-gebruik na vijf jaar te eval­ueren op grond van de mon­i­torgegevens en mogelijke veran­derin­gen in kosten­ef­fec­tiviteit. Momenteel zou PrEP zoals voorgesteld in dit advies niet alleen kosten­ef­fec­tief, maar hoogst­waarschi­jn­lijk zelfs kostenbe­sparend zijn.  Open brief belangenorganisaties

  Aids­fondsSoa Aids Ned­er­land, COC Ned­er­land, de Hiv Verenig­ing en de Ned­er­landse Verenig­ing van Hiv Behan­de­laren rea­geren van­daag op het Gezond­hei­d­sraad-advies met een open brief gericht aan Min­is­ter Bru­ins. Ze doen daarin de klem­mende oproep: “Elke dag langer wacht­en is onver­ant­wo­ord; het betekent nieuwe hiv-infec­ties die voorkomen had­den kun­nen wor­den. Zorg ervoor dat allen die risi­co lopen op hiv zo snel mogelijk betaal­baar toe­gang kri­j­gen tot PrEP. Stop de hiv-epi­demie nu!”


  De pub­li­catie Pre­ven­tief gebruik van hiv-rem­mers (nr. 2018/06) is te down­load­en van gezondheidsraad.nl. Over dit advies is een korte video gemaakt. Ook die is te vin­den op de web­site van de raad.

  Last updated 27/03/2018