Op 14 mei 2018 organ­iseert NoMoreC de ‘C WhatY­ou­Can­Do! gath­er­ing’. Deze infor­matieav­ond voor homo­man­nen over hepati­tis C wordt samen met de Ams­ter­damse homoge­meen­schap geor­gan­iseerd. Zie bijges­loten fly­er voor meer info.

Onderdeel van deze avond zijn ervar­ingsver­halen van man­nen uit de com­mu­ni­ty, over de impact van hepati­tis C. We hebben twee man­nen gevon­den die willen vertellen wat hepati­tis C voor hen betekent. Voor dit onderdeel is NoMoreC ook op zoek naar een PrEP-gebruik­er die tij­dens de bijeenkomst zou wil vertellen over wat hepati­tis C voor zijn sek­sleven betekent. Bijvoor­beeld omdat hij een hepati­tis C‑infectie heeft of heeft doorge­maakt, of omdat het risi­co op hepati­tis C hem bezig houdt.

Wil jij je ver­haal op 14 mei met de com­mu­ni­ty delen, of wil je meer eerst meer infor­matie? Stu­ur dan een e‑mail naar Ejay de Wit via NoMoreC@soaaids.nl.

Is het vertellen van je ver­haal niets voor jou maar, wil je wel meer weten over hepati­tis C en hoe je het risi­co op deze soa kan verkleinen? Meld je dan aan voor de C WhatY­ou­Can­Do! gath­er­ing via NoMoreC@soaaids.nl.

Last updated 03/05/2018