PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

Na jaren­lang dralen, wikken en wegen lijkt het nu min­is­ter Bruno Bru­ins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-regeling voor Ned­er­land uit te denken. Dat meldt het AD vanavond. Het belei­dsvoorne­men is nog niet offi­cieel bek­end gemaakt.

Bron­nen van de krant melden dat Bru­ins ‘ergens komende week’ zijn besluit zal meede­len aan de Tweede Kamer. Het min­is­terie van VWS weigerde het plan te beves­ti­gen. De Gezond­hei­d­sraad had afgelopen maart al aan Bru­ins drin­gend gead­viseerd PrEP te ver­strekken aan de groep met het hoog­ste risi­co op hiv: man­nen die seks hebben met mannen.
Vol­gens de uit­gelek­te plan­nen is de bedoel­ing dat PrEP via zo’n 5 tot 7 GGD’s ver­spreid over het hele land beschik­baar komt. Welke taak de huis­arts straks zal hebben bij de ver­strekking van PrEP-zorg is onduidelijk.

12 euro uit eigen zak

De Gezond­hei­d­sraad stelt dat de pri­js van PrEP de afgelopen jaren in Ned­er­land is gedaald van 536 euro per maand tot 48 euro per maand begin 2018. Daar­van zouden gebruik­ers straks een kwart (12 euro) zelf moeten ophoesten.
PrEP­nu heeft zich steeds op het stand­punt gesteld dat PrEP voor iedereen beschik­baar moet komen. Niet alleen zoge­noemde hoog-risicogroepen maar iedereen die (weleens) een ver­hoogd risi­co loopt op hiv moet kun­nen beschikken over opti­male hiv-pre­ven­tie. Het is nog onduidelijk hoe laag­drem­pelige toe­gang tot PrEP straks is gewaarborgd.

(Wordt ver­vol­gd)

Last updated 03/07/2018