De PrEP-strijd is nog niet gestreden: NU in volle vaart vooruit!

Nog 19 dagen en dan is het zover: dan zullen de PrEP­nu-War­riors de wateren van Ams­ter­dam innemen.

Ons schip tov­eren we de komende weken met veel kleur, liefde en aan­dacht om tot een klassiek stri­jd­vaar­tu­ig. Een klein leg­er aan ambachtelijke vri­jwilligers is al enige tijd druk bezig met ontwer­pen, zagen en decor­eren. De rantsoe­nen wor­den aan­gelegd. Aan­vo­er­routes van goed­eren en mensen zijn uitgedacht. De zorgvuldig samengestelde uni­for­men wor­den steeds com­pleter en dj-duo Dop­pel­gang is druk doende met een brute mix van PrEP-strijdliederen.

Op 4 augus­tus hijsen we fier de knal­gele zeilen van ons oor­logss­chip met een bood­schap die nie­mand zal ont­gaan: we willen NU een goede en voor iedereen bereik­bare PrEP-regeling in Nederland.

In een slakken­gang zijn de afgelopen jaren enkele omzichtige stap­pen in de juiste richt­ing gezet, maar de regeling die onze regering kort gele­den voorstelde, is een aan­fluit­ing. Min­is­ter Bru­ins toont net als zijn voor­ganger een ver­bi­jsterend gebrek aan ambitie en ver­beeld­ing, ten koste van hon­der­den over­bod­i­ge hiv-infecties.

Maar wij bli­jven stri­jd­vaardig. Lang niet iedereen kent en begri­jpt vol­doende het belang van deze belan­grijke pre­ven­tiepil. Het invo­eren van PrEP in Ned­er­land kan en moet veel sneller, beter en toe­ganke­lijk­er. Het aan­tal nieuwe hiv-infec­ties kan drastisch omlaag, ook in Nederland.

Bedankt sponsors en donateurs!

Wij zijn ontzettend blij dat zoveel ver­schil­lende per­so­n­en en organ­isaties ons helpen deze bood­schap uit te dra­gen op de Canal Parade van de Pride Ams­ter­dam. Dit zijn natu­urlijk allereerst de ruim 60 opvaren­den en de mensen die anon­iem hebben gedoneerd. Dank jul­lie wel!

Heel veel dank ver­di­enen deze genereuze donoren: Aids­fonds, Club ChUrch, COC Ned­er­land, DC Apotheek Valerius­plein, Hiv Verenig­ing Ned­er­land, Project PrEP Shop Boys, Pride Busi­ness Club, Sauna NZ en Sticht­ing GALA.

Zon­der jul­lie had­den wij deze boot nooit te water kun­nen lat­en gaan.

Een wel­ge­meend dankjewel!

Team PrEP­nu

En psst!
Er zijn een paar plekken vri­jgekomen aan boord. Wil je nog met ons mee­varen? Meld je dan snel aan via servicepunt@hivvereniging.nl

Last updated 17/07/2018