PrEP nu beschikbaar voor 39 euro per maand

Afsprak­en tussen actiegroep PrEP­nu en de Ams­ter­damse apothek­er Hans Smit zor­gen van­daag voor de tweede keer in korte tijd voor een flinke pri­jsre­duc­tie van PrEP. De pri­js van gener­ieke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand.

Dit mak­en bei­de par­ti­jen bek­end op de laat­ste dag van AIDS2018, het con­gres dat deze week plaatsvin­dt in Ams­ter­dam. Dit twee­jaar­lijks con­gres heeft dit jaar als the­ma: Break­ing Bar­ri­ers, Build­ing Bridges.

Vorig jaar luk­te het door bemid­del­ing van PrEP­nu en Hans Smit al om de eerste gener­ieke vari­ant van PrEP in Ned­er­landse apotheken aan te bieden voor € 99,50. Het merkar­tikel Tru­va­da was tot dat moment het enige beschik­bare geneesmid­del voor hiv-pro­fy­laxe en kostte maan­delijks zo’n € 600.

We ste­unen de missie van PrEP­nu,’ zegt Hans Smit van de DC Apotheek Valerius­plein. ‘Net als PrEP­nu willen wij PrEP echt voor iedereen beschik­baar mak­en die het nodig heeft.’ Dat is nu nog lang niet het geval. Ook al was de pri­js na de gesprekken van vorig jaar al verder geza­kt naar zo’n € 55 — € 68, voor velen zijn zulke bedra­gen nog steeds niet of moeil­ijk betaalbaar.

PrEP staat voor pre-exposi­tie pro­fy­laxe, het nemen van een bescher­mende pil vooraf­gaand aan eventuele bloot­stelling aan hiv. Het bestaat uit het pre­ven­tief gebruik van de hiv-rem­mers Emtricitabine/Tenofovir (merk­naam Tru­va­da). Bij cor­rect gebruik verd­wi­jnt de kans op infec­tie met hiv nage­noeg helemaal.

In Ned­er­land lopen per jaar nog steeds 800 mensen een infec­tie op met hiv. Hoewel een hiv-infec­tie uit­stek­end behan­del­baar is, bli­jft voorkomen van nieuwe infec­ties van groot belang. Beschik­baarheid van PrEP is daarom een cru­ciale toevoeg­ing aan het preventie-arsenaal.

Gebruik­ers van PrEP kun­nen vanaf van­daag bij DC Apotheek Valerius­plein in Ams­ter­dam met een recept van de huis­arts of spe­cial­ist PrEP kopen voor € 39 per maand­ver­pakking. De apotheek kan op recept de medici­j­nen ook verzen­den naar andere delen van Nederland.

Uit­er­aard dient hier­bij de PrEP-richtli­jn in acht genomen te wor­den, wat inhoudt dat er van tevoren is getest op hiv, hepati­tis B en C, soa’s en nier­func­tie. Elke drie maan­den wor­den bloed- en urinetesten herhaald.

DC Apotheek Valeriusplein
Valerius­plein 11
1075 BG Amsterdam

088–0100969

Last updated 27/07/2018