Van­daag hoorde PrEP­nu dat het nationale PrEP-pro­gram­ma niet eerder dan in het derde kwartaal van 2019 gelanceerd zal wor­den. Onac­cept­abel vin­dt PrEP­nu. Twee mensen per dag kri­j­gen in Ned­er­land te horen dat ze hiv hebben. Dat is twee mensen per dag te veel. Het lijkt de min­is­ter weinig te schelen.

In het nationale PrEP pro­gram­ma zullen een aan­tal GGD-en PrEP gaan aan­bieden voor 12 euro per maand. Je kri­jgt dan automa­tisch alle tests erbij geleverd. Nu kun je ook al recepten voor PrEP kri­j­gen bij de GGD en de huis­arts, maar hebben GGD-en vaak geen plek en voe­len veel huis­art­sen zich nog onbek­waam als het om PrEP gaat. Daar­naast bieden apotheken PrEP aan voor soms veel te hoge pri­jzen.

Als je moeite hebt om PrEP te kri­j­gen, kun je een mailt­je sturen naar hallo@prepnu.nl. Wij helpen je dan verder.

De over­heid is al jaren­lang de intro­duc­tie van PrEP in Ned­er­land aan het ver­tra­gen. Acht jaar gele­den wer­den de eerste veel­belovende resul­tat­en gep­re­sen­teerd over de goede werk­ing van PrEP. Okto­ber 2016, tweeën­half jaar gele­den, werd de Gezond­hei­d­sraad om advies gevraagd ter­wi­jl toen andere Europese lan­den al inza­gen dat snelle invo­er van PrEP vele nieuwe hiv-infec­ties kon voorkomen.

De Gezond­hei­d­sraad adviseerde maart 2018 vóór de invo­er­ing PrEP en stelde boven­di­en dat de het rege­len van zorg ron­dom PrEP gebruik met urgen­tie geregeld moest wor­den. Nu, eind 2018, met inmid­dels toezeg­ging van Min­is­ter Bru­ins voor een nation­aal PrEP pro­gram­ma is dit er nog steeds niet.

In ste­den als Syd­ney en New York is duidelijk dat grootschalige en laag­drem­pelige invo­er van PrEP kan lei­den tot fors min­der nieuwe hiv-infec­ties. PrEP lijdt tot min­der angst voor hiv, min­der ziek­te­last door hiv en is fors goed­kop­er voor de maatschap­pij dan het lev­enslang moeten behan­de­len van de hiv infec­ties die PrEP voorkomen kan. De over­heid had in de afgelopen jaren al duizen­den nieuwe hiv-infec­ties kun­nen voorkomen.

Ondanks dit alles hebben in Ned­er­land al veel man­nen een weg naar PrEP gevon­den en lijkt PrEP steeds pop­u­laird­er te wor­den. Recent onder­zoek liet zien dat 11% van de Ned­er­landse homo- en bisek­suele man­nen al eens PrEP heeft gebruikt en dat 21% van de bezoek­ers van de dat­ingsite Plan­etromeo al dagelijks PrEP gebruikt; de op één na hoog­ste score van Europa.

Met hulp van de over­heid zou iedereen toe­gang moeten kri­j­gen tot PrEP, niet alleen diegene die het kun­nen betal­en. Daar­naast moet de PrEP zorg van hoge kwaliteit zijn zodat gezondheidsrisico’s door ver­keerd gebruik van PrEP wor­den voorkomen. PrEP kan de nog alti­jd voor­gaande hiv-epi­demie in Ned­er­land tot een halt roepen. @minister Bru­ins: Komt daar nog wat van?

PrEP moelijk te kri­j­gen? Mail voor hulp en info naar hallo@prepnu.nl

Last updated 20/12/2018