De vorig jaar aangekondigde PrEP-regeling van min­is­ter Bru­ins laat helaas nog even op zich wacht­en, zoals we onlangs al schreven. Natu­urlijk kun je nu al gewoon PrEP voorgeschreven kri­j­gen, bijvoor­beeld via je huis­arts. Toch loopt dat soms niet hele­maal soe­pel, omdat niet alle art­sen genoeg vertrouwd zijn met PrEP. Geza­men­lijk hebben de Ned­er­landse hiv-behan­de­laren daarom besloten zélf PrEP-zorg te gaan lev­eren aan dege­nen die dit niet kun­nen kri­j­gen via de huis­arts of GGD soa-poli’s. Let op! Het gaat alleen over PrEP-zorg, de pillen moet je nog steeds zelf betalen!

PrEP­nu is heel erg blij met het besluit van de hiv-behan­de­laren. Ook wij kri­j­gen bericht­en van mensen die niet goed weten waar ze terecht kun­nen voor een recept voor PrEP, bijvoor­beeld omdat hun huis­arts niet direct wil meew­erken of omdat er een wachtli­jst is bij de GGD. Voor deze mensen is de mogelijkheid begeleid te wor­den door een hiv-spe­cial­ist een uitkomst.

Er zijn wel een paar zak­en waar je reken­ing mee moet houden als je PrEP-zorg via een hiv-behan­del­cen­trum wilt rege­len. Ten eerste heb je hier­voor een ver­wi­jz­ing nodig, dus je zult nog alti­jd min­stens één keer naar je huis­arts moeten. Als dit niet lukt kun je vra­gen aan het hiv-behan­del­cen­trum om je huis­arts te helpen over­tu­igen. De hiv-behan­de­laren zijn sterk vóór PrEP en helpen je graag. Als je huis­arts overi­gens zelf de zorg kan en wil lev­eren is dat het makke­lijkst, de hiv-behan­de­laren kun­nen hier eventueel je huis­arts ook bij helpen.

Ten tweede is het belan­grijk te weten dat de zorg door een hiv-behan­de­laar onder het eigen risi­co valt. Medis­che spe­cial­is­ten zijn duur, dus dit kost je waarschi­jn­lijk je hele eigen risi­co. En bovenop het eigen risi­co komen dus nog de kosten van de pillen, die je in alle gevallen zelf moet betal­en. Kijk hier voor de pri­js van PrEP in een aan­tal Ned­er­landse apotheken.

De hiv-behan­de­laren realis­eren zich zelf ook dat PrEP-zorg via hen van­wege de kosten niet de ged­roomde oploss­ing is. Daarom zullen zij hun best doen de PrEP-zorg waar mogelijk en in over­leg zo snel mogelijk alsnog over te dra­gen aan de huisarts.

Het aan­bieden van PrEP-zorg door hiv-behan­de­laren is dus vooral een tijdelijke oploss­ing. Maar het biedt wel een extra mogelijkheid om op een goede manier aan PrEP te komen in de komende maan­den. De toe­ganke­lijkheid van PrEP is hier­door weer een beet­je beter geworden.

Inter­esse in PrEP en moeite met het kri­j­gen van een recept? Kijk hier waar het dicht­st­bi­jz­i­jnde hiv behan­del­cen­trum zit. Meestal zit­ten de hiv-behan­de­laren in een zieken­huis. Vraag als je het zieken­huis belt naar de polik­lin­iek Interne Geneeskunde, en ver­meldt dat je inter­esse hebt in PrEP-zorg.

Loop je tegen prob­le­men aan? Mail naar hallo@prepnu.nl voor hulp.

 

Last updated 07/02/2019