Update 31–7‑2019

Vorige maand kondigde min­is­ter Bru­ins aan dat de GGD’en op 1 augus­tus van start zouden kun­nen gaan met het ver­strekken van PrEP. Dit lan­delijke PrEP-pro­gram­ma moet 6.500 homo‑, bisek­suele man­nen en andere man­nen die seks hebben van PrEP voorzien via de soapoli’s van de GGD’en over­al in Ned­er­land. Voor man­nen in dit pro­gram­ma zullen soa-testen en andere noodza­ke­lijke testen gratis zijn en zullen PrEP-pillen voor €7,50 per 30 pillen wor­den verstrekt. 

Toch niet 1 augustus
Helaas zal op 1 augus­tus zal nog lang niet elke GGD PrEP(-zorg) kun­nen lev­eren. Infor­matie over wan­neer bij welke GGD het pro­gram­ma wel van start zal gaan — en hoe je je dan kan aan­melden — zal bek­end wor­den gemaakt via de web­sites van de ver­schil­lende GGD’en. Wij hebben deze web­sites opge­zocht (zie hier) om per regio duidelijk te kri­j­gen hoe het ervoor staat. Maar 4 van de in totaal 24 GGD’en in ons land kun­nen per 1 augus­tus daad­w­erke­lijk PrEP(-zorg) gaan lev­eren. Daar­naast bieden 7 GGD’en op dit moment hele­maal geen infor­matie over PrEP of de lokale PrEP-ver­strekking aan op hun web­site. Het is opmerke­lijk dat GGD’en nog steeds niet gereed zijn voor het lev­eren van PrEP-zorg. Al sinds begin 2019 hebben GGD’en de mogelijkheid PrEP-zorg voor som­mige PrEP gebruik­ers met terug­w­erk­ende kracht ver­goed te kri­j­gen bin­nen het lan­delijke PrEP programma. 

Wachtli­jsten
Als de GGD’en in de loop van de komende maan­den ein­delijk wel gaan begin­nen het ver­strekken van PrEP zal het lang duren voor­dat de 6.500 man­nen daad­w­erke­lijk aan de PrEP zijn, o.a. door beperkin­gen in per­son­eel en het aan­tal spreekkamers. Er zullen dus wachtli­jsten ontstaan.
Daar­naast zijn er zeer waarschi­jn­lijk (veel) meer dan 6.500 mensen in Ned­er­land die PrEP willen gebruiken. 

PrEP via de huis­arts bli­jft mogelijk
Naast het PrEP pro­gram­ma via de GGD’en bli­jft het mogelijk om PrEP via je huis­arts te kri­j­gen. Daar zullen de kosten voor PrEP(-zorg) helaas hoger bli­jven. Bij de huis­arts wor­den de soa- en andere noodza­ke­lijke testen ver­goed via de zorgverzek­er­ing, maar kun­nen daar­door wel je hele eigen risi­co kosten. Daar­naast moet je de PrEP dan kopen bij de apotheek. De pri­js voor PrEP wis­selt erg per apotheek, waar­bij €27,50 / 30 pillen momenteel de laag­ste pri­js is. Veel mensen bestellen PrEP op dit moment online via www.prep-direct.nl (€29,- / 30 pillen), omdat deze apotheek de PrEP gratis thuis­be­zorgt in heel Nederland. 

Kwets­bare groepen kri­j­gen voor­rang bij GGD
Voor som­mige mensen is PrEP via de huis­arts op dit moment onbe­taal­baar en daar­door onbereik­baar. Som­mige kwets­bare groepen in onze com­mu­ni­ty kun­nen zich daar­door nu niet bescher­men met PrEP, ter­wi­jl ze vaak wel heel hoge kans hebben hiv op te lopen. Bij ‘kwets­bare groepen’ kun je bijvoor­beeld denken aan jonge homo- en bi-jon­gens, man­nen zon­der inkomen of homosek­suele vluchtelingen/migranten. Gedreven door de ver­schil­lende schri­j­nende ver­halen die wij te horen kre­gen hebben we er bij de GGD’en op aange­dron­gen deze kwets­bare groepen voor­rang te geven bij het ver­strekken van goed­kopere PrEP. Hier kun je bij het aan­melden voor het PrEP-pro­gram­ma bij de GGD mee te mak­en kri­j­gen. Wordt het voor jou door deze pri­or­i­ter­ing onmo­gelijk voor jou om PrEP te verkri­j­gen? Ga er dan over in gesprek met je GGD en/of laat het ons weten. Dan proberen we je verder te helpen.

Onder­tussen bli­jft PrEP­nu stri­j­den voor laag­drem­pelig beschik­bare PrEP voor iedereen, zow­el via de GGD als via de huis­arts. Ver­goed­ing van de PrEP-pillen via de zorgverzek­er­ing bli­jft daar­bij speerpunt.

Samen streven we zo naar een Ned­er­land en een com­mu­ni­ty zon­der nieuwe hiv infecties!

Last updated 31/07/2019