In Ned­er­land wordt PrEP onder ver­schil­lende merk­na­men verkocht. Maar of de pil nu blauw of groen is, in alle gevallen gaat het om dezelfde com­bi­natie medici­j­nen: teno­fovirdiso­prox­il en emtric­itabine. In een inter­na­tionale studie is gebleken dat een nét andere com­bi­natie van medici­j­nen (teno­foviralafe­namide en emtric­itabine) net zo goed werkt om hiv te voorkomen als de eerste vorm van PrEP (die diso­prox­il dus). De vraag is nu: Welke vari­ant is beter? Deskundi­gen gaven deze week het antwo­ord: De alafe­namide vari­ant van PrEP is niet beter dan de diso­prox­il vari­ant. De orig­inele (in Ned­er­land gebruik­te) vorm van PrEP kan dus eerste keus bli­jven bij het starten met PrEP.

De pil met de merk­naam Tru­va­da (= teno­fovirdiso­prox­il + emtric­itabine) van de fab­rikant Gilead was het eerste mid­del dat als PrEP werd goedgekeurd. Deze pil werd al jaren gebruikt voor het behan­de­len van hiv, maar bleek ook heel goed hiv-infec­ties te kun­nen voorkomen. Als “PrEP” wordt dit mid­del daarom nu over de hele wereld door vele hon­derd­duizen­den mensen gebruikt om een hiv-infec­tie te voorkomen. In Ned­er­land is het patent op deze geneesmid­de­len inmid­dels ver­lopen, waar­door andere fab­rikan­ten PrEP nu heel goed­koop kun­nen aan­bieden. In Ned­er­land hebben de lage kosten ervoor gezorgd dat PrEP al door veel mensen gebruikt kon wor­den, nog voor dat er ver­goed­ing was door de overheid.

Een paar jaar gele­den kwam Gilead met een nieuwe pil: Descovy. Deze pil bevat naast emtric­itabine de nieuwe stof teno­fovi­ralafe­namide. Descovy wordt in Ned­er­land nu al een aan­tal jaar gebruikt bij de behan­del­ing van hiv, net als Tru­va­da. In 2018 pub­liceerde Gilead de resul­tat­en van de DISCOVER studie, waar ook de GGD Ams­ter­dam aan mee deed. Dit onder­zoek toonde aan dat Descovy ook heel goed beschermt tegen het kri­j­gen hiv, pre­cies even goed als Tru­va­da. Super goed dus! Kant­teken­ing is wel dat Descovy alleen onder­zocht is voor dagelijks gebruik, en alleen bij man­nen die seks hebben met man­nen. Voor andere groepen of inname vor­men is het dus nog niet veilig getest. Maar de groot­ste ver­schillen tussen de mid­de­len zit­ten vooral in de bijw­erkin­gen en de prijs. 

Eerst de bijw­erkin­gen. In zeldzame gevallen kan Tru­va­da tot een ver­min­der­ing van de nier­func­tie of een ver­min­der­ing van de sterk­te van het bot lei­den. Mensen die dit ervaren, of al een slechte nier­func­tie of broze bot­ten had­den, kun­nen Tru­va­da dus niet gebruiken. Descovy heeft deze bijw­erkin­gen niet, en is dus een goed alter­natief voor deze mensen. Waarom dan niet iedereen aan de Descovy? Descovy heeft weer andere zeldzame bijw­erkin­gen: som­mige mensen kri­j­gen een hoger cho­les­terol of een toe­name van het gewicht. Alhoewel het dus goed is om keuze te hebben, is niet één van de twee mid­de­len beter voor iedereen.

Omdat Descovy niet beter (maar ook niet slechter) is dan Tru­va­da, is het belan­grijk­ste ver­schil de pri­js. In Ned­er­land kosten 30 pillen gener­ieke Tru­va­da (die diso­prox­il dus) op dit moment €25, maar 30 pillen Descovy maar lief­st €531! En dit zal nog vele jaren zo bli­jven omdat het patent op Descovy voor­lop­ig niet zal ver­lopen. Onbe­taal­baar dus. Daar­bij komt dat in Ned­er­land momenteel Descovy nog niet offi­cieel gereg­istreerd is als PrEP.

Onder­zoek­ers en art­sen uit de Verenigde Stat­en (waar het patent op Tru­va­da pas komend jaar zal ver­lopen) con­cludeer­den deze week dan ook in een vooraanstaand medisch tijd­schrift: Gewoon de gener­ieke vari­ant van Tru­va­da bli­jven gebruiken! PrEP­nu is het daar volledig mee eens. Er is geen enkele reden om de zakken van Gilead te vullen door Descovy te gaan gebruiken. De PrEP die we in Ned­er­land gebruiken (diso­prox­il) is goed en veilig. Maar let op! Voor mensen die Tru­va­da niet kun­nen gebruiken is er dus een alter­natief. Bespreek dit met je dok­ter en laat het ons weten. Alhoewel we geen oploss­ing hebben voor de hoge kosten, is het voor ons belan­grijk om te weten of er behoefte is aan Descovy. Wij vin­den dat de over­heid dit in zeldzame gevallen namelijk dan wel zou moeten vergoeden.

Last updated 19/01/2020