Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuck­bud­dy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of min­der seks hebt?

PrEP is bij uit­stek bedoeld voor sea­sons of risk. In ver­schil­lende peri­odes van je lev­en kun je ervoor kiezen wel of geen PrEP te gebruiken, omdat je meer of min­der risi­co loopt. Tijdelijk stop­pen en opnieuw begin­nen met PrEP is hele­maal veilig, als je dit cor­rect doet. Wan­neer je ervoor kiest nu even hele­maal geen seks te hebben, is tijdelijk stop­pen met PrEP dus een optie die je kunt over­we­gen. Je kunt veilig stop­pen met PrEP als je na de laat­ste keer seks nog twee dagen een pil hebt genomen, of zeven dagen als je ont­van­gende vagi­nale seks hebt.

Een andere optie is over­stap­pen van dagelijks PrEP-gebruik naar inter­mit­tent, oftewel alleen rond de seks. Dit kan alleen als je seks ook een beet­je kunt plan­nen. Bij dit PrEP-schema neem je namelijk zow­el van tevoren als na de seks PrEP. Het werkt als vol­gt: tussen de 2 en 24 uur vóór je seks hebt neem je twee pillen tegelijk. Je neemt een pil de dag daar­na, en nog een pil op de derde dag. Vier pillen in totaal dus. Mocht je tij­dens deze drie dagen nóg een keer seks hebben, bli­jf dan iedere dag een pil nemen tot twee dagen na de laat­ste seks. Dit slikschema is niet geschikt als je ont­van­gende vagi­nale seks hebt. Dan is alleen dagelijks slikken veilig.

Natu­urlijk kun je er ook voor kiezen PrEP te bli­jven gebruiken zoals je alti­jd deed. Maak de keuze waar jij je pret­tig bij voelt. Doe dat waar­van je weet dat het voor jou werkt. Vind je seks plan­nen bijvoor­beeld lastig, dan is het waarschi­jn­lijk makke­lijk­er dagelijks te bli­jven slikken, ook al heb je veel min­der seks.

Wil je weten hoe je als je seks hebt het risi­co op coro­na kunt verkleinen? Kijk dan op de pag­i­na met tips&adviezen van SOA Aids Nederland.

Last updated 15/05/2020