Twee stud­ies beves­ti­gen dat nier­bi­jw­erkin­gen zeldza­am zijn bij het gebruik van PrEP. Een van de onder­zoeken, geleid door de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO), geeft ook aan dat mensen onder de 30 die PrEP gebruiken mogelijk min­der vaak nieron­der­zoek nodig hebben. Een aparte groep onder­zoek­ers zegt dat mensen die nier­bi­jw­erkin­gen ervaren, baat kun­nen hebben bij het over­schake­len van dagelijkse pillen naar op gebeurtenis­sen gebaseerde doser­ing in plaats van het medici­jn hele­maal te stoppen.

Meer infor­matie vind je hier..

(Bron: NAM Aidsmap 01/04/2022)

Last updated 26/05/2022