PrEP nu beschikbaar voor 39 euro per maand

Last updated 27/07/2018

PrEP nu beschik­baar voor 39 euro per maand Afsprak­en tussen actiegroep PrEP­nu en de Ams­ter­damse apothek­er Hans Smit zor­gen van­daag voor de tweede keer in korte tijd voor een flinke pri­jsre­duc­tie van PrEP. De pri­js van gener­ieke PrEP zakt hier­door van ruim € 50 naar € 39 per maand. Dit mak­en beide […]

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zonder ambitie

Last updated 14/07/2018

Na jaren getreuzel: karig PrEP-besluit zon­der ambitie Gis­teren maak­te min­is­ter voor Medis­che Zorg en Sport Bruno Bru­ins zijn voorne­men bek­end om de komende vijf jaar PrEP te ver­strekken aan een beperk­te groep van homosek­suele man­nen met hoog risi­co op hiv. Hij vol­gt daarmee enigszins het advies van de Gezond­hei­d­sraad op, […]

Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEPnu een gezicht!

Last updated 04/07/2018

Nu komt het eropaan! Doe mee! Geef PrEP­nu een gezicht! In deze maand van de inter­na­tionale aid­scon­fer­en­tie AIDS2018 en de Pride Ams­ter­dam en (ein­delijk!) een regeling voor PrEP in Ned­er­land, komt het er nu écht op aan. PrEP­nu zal nadrukke­lijk zijn gezicht lat­en zien. We hopen dat jij erbij bent. We […]

PrEP vergoed in Nederland: het werd waarachtig tijd!

Last updated 03/07/2018

PrEP ver­goed in Ned­er­land: het werd waarachtig tijd! Na jaren­lang dralen, wikken en wegen lijkt het nu min­is­ter Bruno Bru­ins (VWS) toch te zijn gelukt om een PrEP-regeling voor Ned­er­land uit te denken. Dat meldt het AD vanavond. Het belei­dsvoorne­men is nog niet offi­cieel bek­end gemaakt. Bron­nen van de krant […]

Word een PrEP-Warrior en vaar mee met PrEPnu

Last updated 14/05/2018

Word een PrEP-War­ri­or en vaar mee met PrEP­nu Deze zomer barst onze hoofd­stad weer uit zijn voe­gen voor het groot­ste LHBTQI-even­e­­ment van het jaar, Ams­ter­dam Pride. Het hoogtepunt van de Pride vormt steev­ast de boten­pa­rade over de gracht­en, dit jaar op zater­dag 4 augus­tus 2018. En het wordt een bijzondere […]

C WhatYouCanDo!

Last updated 03/05/2018

Op 14 mei 2018 organ­iseert NoMoreC de ‘C WhatY­ou­Can­Do! gath­er­ing’. Deze infor­matieav­ond voor homo­man­nen over hepati­tis C wordt samen met de Ams­ter­damse homoge­meen­schap geor­gan­iseerd. Zie bijges­loten fly­er voor meer info. Onderdeel van deze avond zijn ervar­ingsver­halen van man­nen uit de com­mu­ni­ty, over de impact van hepati­tis C. We hebben twee mannen […]

Gezondheidsraad adviseert: goede beschikbaarstelling van PrEP urgent

Last updated 27/03/2018

Gezond­hei­d­sraad adviseert: goede beschik­baarstelling van PrEP urgent Van­daag adviseert de Gezond­hei­d­sraad min­is­ter Bru­ins voor Medis­che Zorg en Sport om PrEP te ver­strekken aan mensen die een groot risi­co lopen op een hiv-infec­tie. De Com­missie PrEP raadt de min­is­ter aan om PrEP in te voeren in een pro­gram­ma dat zorgvuldige medische […]

De introductie van PrEP: Een cascade van barrières en hoe wij die overwinnen door een wij te zijn

Last updated 13/02/2018

Een terug­b­lik op de PrE­PinEu­rope Sum­mit – Ams­ter­dam 2018 Dit week­end werd voor het eerst de PrE­PinEu­rope Sum­mit gehouden. In Ams­ter­dam; niet dankz­ij maar ondanks de Ned­er­landse regering zoals elders werd gesug­gereerd. Wel dankz­ij onder andere het Ned­er­landse Aids­Fonds dat finan­ciële onder­s­te­un­ing bood en daarom geprezen mag wor­den. Niet alleen voor […]

Prijs PrEP in de apotheek daalt verder naar €54 per maand

Last updated 11/01/2018

De onlangs begonnen con­cur­ren­tiestri­jd op de Ned­er­landse PrEP-markt heeft geleid tot een verdere dal­ing van de pri­js. Ook het bedri­jf Cen­tra­farm biedt nu gener­ieke PrEP aan, voor €47,95 (inclusief btw, exclusief aflev­erkosten apothek­er). De cliënt betaalt in de apotheek voor dit prod­uct zo’n €54 per maand. Deze ontwik­kel­ing brengt PrEP voor […]

STAND VAN ZAKEN DECEMBER 2017

Last updated 21/12/2017

Pro­fes­sor Joep Lange pleitte sinds 2011 voor PrEP; sinds­di­en hebben ongeveer 6.000 mensen in Ned­er­land te horen gekre­gen dat zij hiv hebben.  Tegen­wo­ordig kun je pri­ma met hiv lev­en, ook omdat weten­schap­pelijk bewezen is dat mensen met hiv het virus niet meer kun­nen doorgeven als het niet meer aan­toon­baar is […]