Januskop

Last updated 12/02/2018

Per­soon­lijk heb ik met de far­ma­ceutis­che indus­trie een tweeslachtige relatie, noem het gerust een haat-liefde­v­er­houd­ing. Enerz­i­jds dank ik mijn lev­en aan de vrucht­en van art­senijkundig onder­zoek, medici­jn­pro­duc­tie en –dis­trib­u­tie, anderz­i­jds roept de per­verse inhaligheid in deze bedri­jf­s­tak bij mij pure wal­ging op, wat ook weer niet goed is voor de […]

Eerste PrEPnu-spreekuur succesvolle primeur

Last updated 12/07/2017

Het eerste PrEP­nu-spreeku­ur op maandag 10 juli 2017 is suc­cesvol ver­lopen. Meteen na de bek­end­mak­ing liepen de aan­meldin­gen bin­nen en bin­nen 24 uur was het spreeku­ur vol­ge­boekt.  Het PrEP-spreeku­ur van PrEP­nu is bedoeld om mensen te helpen bij hun keuze voor veilig en ver­ant­wo­ord gebruik van gener­ieke PrEP. Hoe kom […]

NIEUW! Het PrEPnu-spreekuur

Last updated 08/07/2017

PrEP­nu start komende week met een weke­lijks PrEP-spreeku­ur in het cen­trum van Ams­ter­dam. Tij­dens dit spreeku­ur kun je al je vra­gen stellen over PrEP-gebruik en gener­ieke mid­de­len. Je kunt je meteen ook gratis op hiv lat­en testen. We helpen je bij je keuze voor zelf­s­tandig PrEP-gebruik. Bij ons kri­jg je onbevooroordeeld […]

Recht van spreken! Kom allen!

Last updated 06/07/2017

Don­derdag 13 juli om 09:00 uur buigt de Ams­ter­damse gemeen­ter­aad zich over PrEP! Gaat de raad extra bud­get beschik­baar mak­en voor de GGD om PrEP-gebruik­ers fat­soen­lijk te begelei­den? Bij de raadsver­gader­ing kri­jg je als betrokken burg­er spreekrecht. PrEP­nu gaat van dit recht gebruik mak­en. Wat vind jij? Veel Ams­ter­dammers gebruiken generieke […]

De schuld van Schippers — vele honderden nieuwe hiv-infecties

Last updated 27/06/2017

VWS-Min­is­ter Schip­pers weigert na te denken over PrEP, tot­dat de Gezond­hei­d­sraad met een advies hierover komt. Dat antwo­ordt zij op Kamervra­gen van D66. Het advies van de Gezond­hei­d­sraad over PrEP komt naar verwacht­ing op zijn vroegst in maart 2018. Ter­wi­jl steeds meer gezond­hei­dsmin­is­ters in andere lan­den wel bereid zijn om met […]

Bijna 300 nieuwe hiv-infecties maar geen PrEP

Last updated 30/05/2017

In Ned­er­land hebben zich in de eerste vijf maan­den van dit jaar naar schat­ting al zo’n 300 nieuwe hiv-infec­ties voorgedaan. Die had­den voor een deel met PrEP voorkomen kun­nen wor­den. Maar poli­tieke balorigheid zorgt ervoor dat een besluit over de toepass­ing van PrEP in Ned­er­land is uit­gesteld tot halver­wege 2018. VVD-minister […]

Hoe gebruik je PrEP — of ben je van plan dit te gaan doen?

Last updated 06/05/2017

Gebruik je op dit moment al PrEP? Of zou je graag PrEP willen gebruiken? Doe dan mee aan een korte vra­gen­li­jst van de Uni­ver­siteit Maas­tricht. We zijn benieuwd naar je ervarin­gen en wensen! De Uni­ver­siteit Maas­tricht heeft als enige onder­zoeksin­stelling in Ned­er­land een beurs van het AIDS Fonds gekre­gen om […]

Documentaire PrEP&Me op Roze Filmdagen in première

Last updated 07/03/2017

Aanstaande zater­dag 11 maart gaat tij­dens de Roze Filmda­gen de pakkende doc­u­men­taire PrEP&Me in pre­mière. Doc­u­men­taire­mak­er Tim Dekkers vol­gde een jaar lang drie homosek­suele deel­ne­mers aan de AMPrEP-studie van het Ams­ter­damse H‑TEAM en de GGD Ams­ter­dam. Is de hiv-pre­ven­tiepil inder­daad dat won­der­mid­del dat voor­goed de hiv-epi­demie tot stil­stand brengt? Of […]

Houdt de seks erin!”

Last updated 31/12/2016

In de decem­ber­maand laat PrEP­nu mensen aan het woord die vertellen over hun ervarin­gen met PrEP of hun ideeën erover. Van­daag Kris, die zichzelf een ‘gen­derver­rass­ing’ noemt. Kris heeft veel mensen ver­loren aan aids, onder anderen zijn 34-jarige broer.  Wil jij ook jouw ver­haal vertellen? Meld je dan aan via PrEP­nu Contact. […]

Ga alsjeblieft aan het werk!”

Last updated 31/12/2016

In de maand van Wereld Aids Dag laat PrEP­nu man­nen aan het woord die PrEP gebruiken, het willen gaan gebruiken of voor wie PrEP niet (meer) nodig is. Van­daag PrEP­nu Sofa aflev­er­ing 7: Michael. Michael doet mee aan AMPrEP. De pas­siviteit van de over­heid noemt hij ‘diep tri­est’. Daarom luidt zijn […]