Het Grote Monkeypox Informatie Webinar 3 augustus 2022

Last updated 29/07/2022

Op 3 augus­tus a.s. tussen 17:00 uur en 18:00 uur organ­iseert Club Church in samen­werk­ing met PrEP­nu en met ste­un van Soa Aids Ned­er­land Het Grote Mon­key­pox Infor­matie Webi­nar! Voor deze GRATIS Webi­nar kun je je aan­melden via monkeypoxwebinar@gmail.com, je ont­vangt dan een zoom-link! Sprek­ers van de GGD en het […]

Apotheek lanceert Pride-actie voor betaalbare PrEP

Last updated 27/07/2022

Omdat de toe­ganke­lijkheid van PrEP in Ned­er­land nog steeds te wensen over­laat en de over­heid weinig onderneemt om dit te ver­beteren lanceert DC Apotheken een pri­js­ac­tie rond Pride Ams­ter­dam. In de weken rond Pride is de pri­js tijdelijk ver­laagd naar €7,50 per ver­pakking (30 tablet­ten). Bij een bestelling via de […]

Uitrol vaccinatiecampagne monkeypox

Last updated 22/08/2022

Op maandag 25 juli is de Ned­er­landse vac­ci­natiecam­pagne tegen mon­key­pox ges­tart, de eerste week alleen bij de GGD-regio’s Ams­ter­dam en Haaglan­den. In de daarop vol­gende weken zijn ook de andere GGD’en begonnen met het zetten van prikken. Inmid­dels is de mon­key­pox­vac­ci­natie in alle regio’s van start gegaan. Het heeft geen […]

Maandag 25 juli beginnen eerste GGD’s met vaccinatie tegen monkeypox

Last updated 24/07/2022

GGD Ams­ter­dam en GGD Haaglan­den begin­nen maandag 25 juli met het vac­cineren tegen mon­key­pox. De eerste uitn­odigin­gen zijn afgelopen week ver­stu­urd. Iedereen in het PrEP-pro­­gram­­ma zal een uitn­odig­ing kri­j­gen voor een vac­ci­natie. De uitn­odigin­gen gaan niet in een keer de deur uit, dus het kan zijn dat je nog even […]

Monkeypox, hoeveel besmettingen zijn er werkelijk…?

Last updated 18/07/2022

Bij de GGD zijn er in Ned­er­land 550 gemeld maar vol­gens ver­schil­lende art­sen, waaron­der Rob Her­manussen, actief betrokken bij PrEP­nu, geeft dit maar een top­je van de ijs­berg weer. Vaak zijn de klacht­en mild bij een besmet­ting, soms merk je er hele­maal niets van. Art­sen roepen op tot SNELLE ACTIES, […]

Weer een hiv-infectie bij persoon op wachtlijst voor PrEP

Last updated 22/07/2022

Een 37-jarige man die bij GGD Ams­ter­dam op de wachtli­jst stond voor PrEP, heeft een aan­tal maan­den na zijn aan­meld­ing bij een soa-test te horen gekre­gen dat hij hiv-posi­tief is. Voor hem komt PrEP te laat. Momenteel staan er lan­delijk meer dan 2000 mensen bij de GGD’s op de wachtlijst […]

Wachtlijst voor PrEP bij GGD’s passeert de 2000!

Last updated 09/06/2022

Afgelopen dins­dag over­handigde Aid­s­­fonds-Soa Aids Ned­er­land, COC, Ned­er­landse verenig­ing van hiv-behan­de­laren, Hiv verenig­ing, PrEP­nu en Sek­sHag een man­i­fest aan de tweede kamer waarin wordt opgeroepen om PrEP ruimhar­tig beschik­baar te stellen. De kamer zal hierover deze week een debat aan­gaan met de min­is­ter Ernst Kuipers. Meer lezen hierover, klik op […]

PrEP en nierfunctie: wie heeft screening echt nodig en kan een aangepaste dosering bijwerkingen verminderen?

Last updated 26/05/2022

Twee stud­ies beves­ti­gen dat nier­bi­jw­erkin­gen zeldza­am zijn bij het gebruik van PrEP. Een van de onder­zoeken, geleid door de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO), geeft ook aan dat mensen onder de 30 die PrEP gebruiken mogelijk min­der vaak nieron­der­zoek nodig hebben. Een aparte groep onder­zoek­ers zegt dat mensen die nier­bi­jw­erkin­gen ervaren, baat kunnen […]

PrEP in coronatijden

Last updated 15/05/2020

Nu de wereld op zijn kop staat van­wege de coro­nacri­sis, hebben veel mensen ook hun sek­sleven veran­derd. Som­mi­gen kiezen ervoor even hele­maal niet dat­en, anderen beperken zich meer dan voorheen tot een of een paar fuck­bud­dy’s. Maar wat betekent het eigen­lijk voor je PrEP-gebruik als je tijdelijk geen of minder […]